top of page
LINE_ALBUM_2_edited.jpg

วิสัยทัศน์ (Vision)

     บริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (AIR CONDITIONER COMPONENT PARTS) และอาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว  (QUICK  SPACE) ที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา และราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ และ พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

LINE_ALBUM_2.รูปเกี่ยวกับ นโยบายสิ่งแวดล้อม_๒๓๐๑๐๖_1.jpg

•     เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ภายใต้การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล การส่งมอบตรงเวลา ราคาที่เหมาะสม และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

•     เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

•     เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

•     เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย พันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

•     เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านค่านิยมขององค์กร และพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

•     สนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย (Goals)

                                นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

“พี.ซี.ร่วมใจ  ใส่ใจคุณภาพ  เกิดการพัฒนาองค์กร  สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

Picture1.png

วัตถุประสงค์หลัก

1. ควบคุมการเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชนไม่เกิน  1 ครั้ง ต่อไตรมาส

2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้านคุณภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาด้านกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรภายในองค์กร ด้วยการจัดทำโครงการ IPC เพื่อยกระดับสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

4. ควบคุมสารต้องห้าม RoHS2 ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย และ ข้อกำหนดของลูกค้า

5. ควบคุมดูแลมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งพันธสัญญาต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

6. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักด้านค่านิยมขององค์กร เพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

bottom of page