top of page

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ P.C.GROUP

            (Corporate Social Responsibility Policy)

LINE_ALBUM_4. รูปนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน_๒๓๐๑๐๖_7.jpg
LINE_ALBUM_4. รูปนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน_๒๓๐๑๐๖_0.jpg
LINE_ALBUM_4. รูปนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน_๒๓๐๑๐๖_2.jpg

           บริษัทพี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทควิก สเปซ จำกัด และบริษัทโฟลทิลลา เทคโนโลยี จำกัด หรือ P.C.GROUP ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้นำหลักปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ประกอบด้วย 7 หลักการเชิงพฤติกรรม ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มาเป็นกรอบในการดำเนินงานโดยพิจารณาตลอดห่วงโซ่คุณค่า

จึงได้กำหนด นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของ P.C.GROUP ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

     1. มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตและให้บริการตามภารกิจหลักขององค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) และดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) โดยปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการ 7 หัวข้อหลักของมาตรฐานสากล ISO 26000 ประกอบด้วย ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชนการปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร พร้อมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

     2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

     3. สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการประเด็นที่มีสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์ โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรในการสนับสนุนและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     4. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติ ตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยจัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงาน ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม รวมถึงจัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กรและเพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

     ทั้งนี้บุคลากรของ P.C.GROUP ต้องยึดถือนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานเพื่อให้ P.C.GROUP ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable Organization)

bottom of page