top of page

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

S__19742733.jpg
S__19742731.jpg

1. พนักงาน  ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักในการทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และ ส่งเสริมกิจกรรมลดความเสี่ยงจากการทำงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต  สุขภาพอนามัย  โรคติดต่อและโรคระบาด

3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ฯ

4. บริษัท ฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับพนักงานทุกคนพร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ

5. บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

S__19742734.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2565  คุณวินิธา บุญลิขิตชีวะ ( กรรมการผู้จัดการ)  และ  Mr. Andy Hartayo (Director) เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณโครงการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ระดับ เงิน  จากนายกรัฐมนตรี  โดยมีท่านวรานนท์ ปิติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครฯ

bottom of page