top of page

บริจาคโลหิต โดยพนักงาน P.C.GROUP

LINE_ALBUM_8. รูปกิจกรรม บริจาคโลหิต_๒๓๐๑๐๖_3
LINE_ALBUM_8. รูปกิจกรรม บริจาคโลหิต_๒๓๐๑๐๖_11
LINE_ALBUM_8. รูปกิจกรรม บริจาคโลหิต_๒๓๐๑๐๖_6
LINE_ALBUM_8. รูปกิจกรรม บริจาคโลหิต_๒๓๐๑๐๖_12
LINE_ALBUM_8. รูปกิจกรรม บริจาคโลหิต_๒๓๐๑๐๖_9

       P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม 888 PCT ร่วมมือปรับปรุงแก้ไข พัฒนา SHE ให้ก้าวไกลเพื่อความปลอดภัยในองค์กร โดยการร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตาม นโยบายสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

bottom of page