top of page

CSR ปลูกป่าชายเลน

LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_3
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_5
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_6
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_4
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_7
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_11
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_10
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_15
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_17

       ปี2562 P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม CSR โครงการ P.C.GROUP จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ เพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ เกาะนก จังหวัดฉะเชิงเทรา

bottom of page