top of page

CSR ชุมชนรอบบริษัทฯสำรวจความพึงพอใจ

       วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม CSR ชุมชนรอบบริษัทลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ชุมชน) บริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่ชุมชนได้รับ และสิ่งที่ชุมชนต้องการให้ช่วยเหลือ ผลการตอบรับจากการตอบแบบสอบถาม ช้าวบ้านมีความพึงพอใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯเป็นอย่างดี แต่ขอให้มีการควบคุมเรื่องฝุ่นถนนและการตัดแต่งกิ่งไม้รอบรั้วบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

bottom of page