top of page

CSR ชุมชนรอบบริษัทฯสำรวจความพึงพอใจ

LINE_ALBUM_15. CSR ชุมชน ปี 2021_๒๓๐๓๐๗_2
LINE_ALBUM_15. CSR ชุมชน ปี 2021_๒๓๐๓๐๗_1
LINE_ALBUM_15. CSR ชุมชน ปี 2021_๒๓๐๓๐๗_3
LINE_ALBUM_15. CSR ชุมชน ปี 2021_๒๓๐๓๐๗_0

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม CSR ชมชนรอบบริษัทฯ เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนรอบบริษัทฯ โดยได้ทำการสำรวจสอบถามข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง และได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับชาวบ้าน ผลการตอบรับจากการตอบแบบสอบถาม ช้าวบ้านมีความพึงพอใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯเป็นอย่างดี

bottom of page