top of page

มอบเงินทุนการศึกษา

LINE_ALBUM_8 เดือน สิงหาคม 2564  มอบทุน_๒๓๐๕๑๕_0
LINE_ALBUM_8 เดือน สิงหาคม 2564  มอบทุน_๒๓๐๕๑๕_1
LINE_ALBUM_8 เดือน สิงหาคม 2564  มอบทุน_๒๓๐๕๑๕_2
LINE_ALBUM_8 เดือน สิงหาคม 2564  มอบทุน_๒๓๐๕๑๕_3

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564 บริษัทฯ P.C.GROUP มอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนคนพิการตาบอด และตาบอดซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมทางการศึกษา และช่วยบำรุงค่าอาหารสำหรับนักเรียนผู้พิการตาบอด และตาบอดซ้ำซ้อน จังหวัด ลพบุรี   จำนวนเงิน  12,574 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

bottom of page