top of page

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน

LINE_ALBUM_3 พฤศจิกายน 2565 ความปลอดภัย_๒๓๐๕๑๕_3.jpg
LINE_ALBUM_3 พฤศจิกายน 2565 ความปลอดภัย_๒๓๐๕๑๕_0.jpg
LINE_ALBUM_3 พฤศจิกายน 2565 ความปลอดภัย_๒๓๐๕๑๕_6.jpg
LINE_ALBUM_3 พฤศจิกายน 2565 ความปลอดภัย_๒๓๐๕๑๕_8.jpg
LINE_ALBUM_3 พฤศจิกายน 2565 ความปลอดภัย_๒๓๐๕๑๕_4.jpg
LINE_ALBUM_3 พฤศจิกายน 2565 ความปลอดภัย_๒๓๐๕๑๕_5.jpg

             วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ P.C.GROUPได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน โดยได้เข้าไปให้ความรู้ เรื่อง  ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  การคัดแยกขยะ  และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร  ต. ลาดขวาง  อ. บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา  จำนวน 30 คน

bottom of page