top of page

CSR โรงเรียนบ้านกล้วย

LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_26
LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_27
LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_24
LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_21
LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_23
LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_18
LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_16
LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_11
LINE_ALBUM_13. ปี 2562 CSR โครงการปลูกป่าชายเลน_๒๓๐๑๐๖_10
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_8
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_5
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_2
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_0

       วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม CSR โครงการ PCT สานฝัน แบ่งปันให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านกล้วย หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมร่วมปลูกผักและต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และ กิจกรรมสันทนาการพร้อมแจกของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน

bottom of page