top of page

Sight Glass

P.C.TAKASHIMA sight_big.gif

Application : 

เราออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และในโรงงานปรับสภาพโยธาและอุตสาหกรรม

plan_sight.gif

Operation : 

ตัวบ่งชี้ความชื้น / ของเหลวประกอบด้วยองค์ประกอบที่อ่อนไหวเป็นวงแหวนซึ่งเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองตามเปอร์เซ็นต์ของความชื้นในระบบ

Sight Glass

Installation : 

ในช่วงเริ่มต้นสีขององค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนอาจเป็นสีเหลืองเนื่องจากการสัมผัสกับความชื้นในอากาศและความชื้นในวงจร

bottom of page