top of page

Application

ราออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และในโรงงานปรับสภาพโยธาและอุตสาหกรรม

 

Operation

ตัวบ่งชี้ความชื้น / ของเหลวประกอบด้วยองค์ประกอบที่อ่อนไหวเป็นวงแหวนซึ่งเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองตามเปอร์เซ็นต์ของความชื้นในระบบ

 

Installation

ในช่วงเริ่มต้นสีขององค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนอาจเป็นสีเหลืองเนื่องจากการสัมผัสกับความชื้นในอากาศและความชื้นในวงจร

Sight Glass

bottom of page